Kurs na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf 2017

W imieniu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Polski Związek Golfa zaprasza na kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf.

Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w zakresie szkolenia rekreacyjnego z golfa. Głównymi zadaniami są nauczanie i doskonalenie techniki gry w golfa, zapoznanie z zakresem wiedzy teoretycznej zawartej w tematyce wykładów oraz prowadzenie zajęć w formie instruowania gry (techniki) w golfa w treningu oraz walce sportowej.

Część specjalistyczna kursu (90 godzin dydaktycznych) kierowana jest do absolwentów kierunków wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz sport. Zapraszamy również zainteresowane osoby, które posiadają instruktora rekreacji w innej dyscyplinie i odbyli już część ogólną kursu. Absolwenci kursu otrzymają legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf.

Kurs obejmuje 150 godzin dydaktycznych: 90 godzin części specjalistycznej i 60 godzin części ogólnej prowadzonej w formie e-learningu. Z części ogólnej kursu zwolnione są osoby, które ukończyły kierunek studiów turystyka i rekreacja lub osoby posiadające stopień instruktora rekreacji ruchowej w określonej specjalności.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 31.03- 08.04. 2017 r. (część specjalistyczna)
Planowana cena* części specjalistycznej kursu: 1500 zł/ os.
Planowana cena* części ogólnej kursu: 200 zł/os.
Planowane miejsce kursu: Lisia Polana KG
Prowadzący: instruktorzy i trenerzy PGA Polska

Kandydat na kurs instruktora rekreacji ruchowej AWF ze specjalnością golf musi posiadać:

 1. Co najmniej wykształcenie średnie
 2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza medycyny pracy)

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie kurs (wzór podania na stronie internetowej AWF Warszawa w zakładce Studia podyplomowe i kursy)
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej (należy przesłać na adres studiapodyplom@awf.edu.pl)
 3. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o dobrym stanie zdrowia
 4. Ksero świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa do 5 marca 2017 roku.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego AWF Warszawa
00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
Gmach Główny, pok. 63 – miejsce składania dokumentów
tel: 22 834 56 16 lub 22 834 04 31 wew. 436, lub kom. 795 131 359
fax: 22 834 56 16
e-mail: studiapodyplom@awf.edu.pl

*W zależności od liczby osób, cena może ulec zmianie.

Źródło: PZG

Dodatkowe informacje

 

Program kształcenia na kursie dokształcającym

na stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF Golf (załącznik 4)

Wydział Turystyka i Rekreacja
Jednostka prowadząca kurs dokształcający Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji
Nazwa kursu Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF – golf
Typ kursu kwalifikacyjny na stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF golf
Opłata za kurs (całość)
Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, do  którego przyporządkowany jest kurs dokształcający nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne
Ogólne cele kształcenia Celem kursu jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w zakresie szkolenia rekreacyjnego z golfa. Głównymi zadaniami szkolenia jest nauczanie i doskonalenie techniki gry w golfa, zapoznanie z zakresem wiedzy teoretycznej zawartej w tematyce wykładów oraz prowadzenie zajęć w formie instruowania gry (techniki) w golfa.
Związek efektów kształcenia z misją i strategią uczelni Szkolenie kadry instruktorskiej w obszarze rekreacji ruchowej.
Wymagania wstępne Wymagania formalne:

Ukończone 18 lat

Wykształcenie, co najmniej na poziomie średnim (ogólnokształcące lub techniczne)

Założenia wstępne:

Ukończony kurs ogólny lub absolwent AWF lub innego kursu instruktora rekreacji

Zasady rekrutacji Zapisy, rekrutacja, dokumentacja złożona w Centrum Kształcenia Podyplomowego, pokój nr 63, Gmach Główny
Limit przyjęć (od … do) 15 – 18 osób
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 3
Liczba semestrów 1
Opis zakładanych efektów kształcenia dla kursu dokształcającego Wg wzoru w załączniku 5
Plan kursu Wg wzoru w załączniku 6
Karta przedmiotu poszczególnych modułów kształcenia składające się na program kursu dokształcającego uwzględniające metody weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy w załączeniu
Wymogi związane z ukończeniem kursu (praca końcowa/egzamin końcowy/inne) Egzamin ustny z części teoretycznej oraz egzamin praktyczny i z gry na polu i obiektach treningowych.
Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia Hospitacje zajęć przez Kierownika kursy, ewaluacja procesu dydaktycznego (ankiety wypełniane przez kursantów)
Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia
Moduły kształcenia przedmioty Liczba punktów ECTS Charakter zajęć Przynależność do obszaru kształcenia Zakładane efekty kształcenia Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Moduł I Wykłady z teorii i metodyki golfa 2 teoretyczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne K_W03

K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_K02 K_K05 K_K06

Egzamin ustny, praktyczny, Przygotowanie planu i konspektu zajęć, prowadzenie ćwiczeń z grupą, Opracowanie programu Cyklone, Demonstracja
Moduł II Ćwiczenia praktyczne 1 praktyczny nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne K_W03

K_W04 K_W05 K_U01 K_U02 K_U03 K_K02 K_K05 K_K06

 

Opis efektów kształcenia na kursie dokształcającym na stopień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością golf (załącznik 5)

Wydział prowadzący kurs Turystyka i Rekreacja
Nazwa kursu Kurs instruktorski Rekreacji Ruchowej AWF – golf
Poziom kształcenia Nie dotyczy – kurs
Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia (uzasadnienie) Nauki medyczne, nauki o zdrowiu, nauki o kulturze fizycznej i społeczne
symbol Efekty kształcenia na kursie  –  Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF – golf
KW1 WIEDZA
KW2 Posiada wiedzę na temat genezy rozwoju golfa i czynników warunkujących jego historyczny rozwój oraz wiedzę na temat roli i działalności organizacji golfowych: PGA, R&A, USGA, PZG w rozwoju golfa na świecie i w Polsce.  Posiada wiedzę dotyczącą genezy i pierwotnych reguł gry w golfa oraz różnic pomiędzy pierwotnymi regułami gry w golfa, a obecnie funkcjonującymi.
KW3 Posiada wiedzę o liczbie pól golfowych, klubów golfowych i driving rangów w Polsce. Zna lokalizację najważniejszych obiektów do gry. Potrafi wskazać największe i najważniejsze turnieje golfowe organizowane w Polsce.
KW4 Posiada wiedzę dotyczącą przygotowania planu i konspektu zajęć oraz listy kontrolnej bezpieczeństwa i formularza oceny ryzyka prowadzenia zajęć. Zna najważniejsze zagadnienia i zasady bezpieczeństwa gry i prowadzenia zajęć w golfie. Zna różnice w nauczaniu gry w golfa wewnątrz budynków i w plenerze oraz zna potencjalne problemy wiążące się z prowadzeniem zajęć w poszczególnymi środowiskach.
KW5 Posiada wiedzę dotyczącą prowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń uspokajających (cool down) oraz kwestionariusza kontuzji, przy uwzględnieniu specyfiki gry w golfa. Posiada umiejętności prowadzenia rozgrzewki do zajęć w golfie i ćwiczeń rozluźniających (cool down) po grze w golfa. Potrafi demonstrować ćwiczenia bezpośrednio związane z przygotowaniem do gry w golfa i rozluźnieniem partii mięśniowych zaangażowanych w sekwencje ruchowe charakterystyczne dla golfa.
KW6 Posiada wiedzę dotyczącą:

 • Właściwej demonstracji ćwiczeń
 • Przydatność konkretnej umiejętności golfowej.
 • Sposobów właściwej obserwacji ćwiczących w trakcie wykonywania ćwiczeń.
 • Sposobów udzielania ćwiczącym informacji zwrotnej w zakresie wykonywania danego zadania.
KW7 Posiada wiedzę dotyczącą:

 • Korzyści i walorów uprawiania golfa przez dzieci i młodzież
 • Różnych faz rozwoju dzieci i młodzieży w kontekście uprawiania golfa
 • Modelowych zasad współpracy pomiędzy klubami golfowymi a szkołami
 • Planu i struktury zajęć z dziećmi i młodzieżą – program Cyclone
  UMIEJĘTNOŚCI
KU1 Posiada umiejętności dotyczące przygotowania planu i konspektu zajęć oraz listy kontrolnej bezpieczeństwa i formularza oceny ryzyka prowadzenia zajęć. Zna najważniejsze zagadnienia i zasady bezpieczeństwa gry i prowadzenia zajęć w golfie. Zna różnice w nauczaniu gry w golfa wewnątrz budynków i w plenerze oraz zna potencjalne problemy wiążące się z prowadzeniem zajęć w poszczególnymi środowiskach.
KU2 Posiada umiejętności dotyczące prowadzenia rozgrzewki, ćwiczeń uspokajających (cool down) oraz kwestionariusza kontuzji, przy uwzględnieniu specyfiki gry w golfa. Posiada umiejętności prowadzenia rozgrzewki do zajęć w golfie i ćwiczeń rozluźniających (cool down) po grze w golfa. Potrafi demonstrować ćwiczenia bezpośrednio związane z przygotowaniem do gry w golfa i rozluźnieniem partii mięśniowych zaangażowanych w sekwencje ruchowe charakterystyczne dla golfa.
KU3 Posiada umiejętności dotyczące:

Opracowania planu i struktury zajęć z dziećmi i młodzieżą – program Cyclone.

KU4 Posiada wiedzę i umiejętności na temat standardowych lotów piłki i potrafi je zidentyfikować.
KU5 Posiada umiejętności dotyczące najważniejszych zasad trzymania kija golfowego oraz ustawienia kija, piłki i ciała w stosunku do celu.
KU6 Posiada umiejętności wykonania poprawnej sekwencji ruchowej zamachu kijem. Potrafi wykonywać i demonstrować zamach kijem golfowym do tyłu (backswing), zamach w dół (downswing) oraz zamach przez piłkę i do końca (throughswing). Posiada umiejętności dotyczące poprawnego trzymania i uderzenia różnymi sposobami, np.: putter, chippowanie, gra z bunkra.
KU7 Posiada umiejętności dotyczące gry w trzech główny formatach gry: strokeplay, matchplay, stableford; zasad liczenia punktów w poszczególnych formatach gry; podstawowych stategii gry  stosowanych w poszczególnych formatach turniejowych.

Posiada wiedzę dotyczącą rozwoju technologicznego sprzętu golfowego oraz wie i rozumie jak odpowiednio dobrany sprzęt przyczynia się do wzmocnienia procesu nauczania golfa w różnych grupach wiekowych i na poszczególnych etapach rozwoju psychoruchowego i umiejętności.

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
KK1 Posiada wiedzę dotyczącą reguł i etykiety gry w golfa, których znajomość jest niezbędna do gry.
KK2 Posiada wiedzę dotyczącą wymagań na Zieloną Kartę PZG. Zna i potrafi wytłumaczyć rolę i znaczenie Zielonej Karty PZG w systemie szkolenia, a także na wie czym polega różnica pomiędzy Zieloną Kartą PZG a kartą handicapową.
KK3 Posiada umiejętności dotyczące gry na polu golfowym oraz gry i uczestnictwa w turnieju golfowym – potrzeba uczenia się przez całe życie.

Plan kursu dokształcającego Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej AWF ze specjalnością golf (załącznik 6)

Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć* Obowiązkowe/Fakultatywne Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS
1. Historia golfa i golf w Polsce Wykład Obowiązkowe 6 0,2
2. Uczenie się i nauczenie gry w golfa Wykład i ćwiczenia Obowiązkowe 10 0,3
3. Technika gry w golfa Wykład i ćwiczenia Obowiązkowe 52 2
4. Gra w golfa Wykład i ćwiczenia Obowiązkowe 18 0,4
5. Sprzęt golfowy Wykład i ćwiczenia Obowiązkowe 4 0,1

Łączna liczba godzin: 90

Łączna liczba punktów ECTS: 3

* wykład/ćwiczenia/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne

You may also like

Comments are closed.